Merkekampreglementet

§ Konkurranse-arrangør

1.1   
Konkurranse-arrangøren skal være tilknyttet foreningen det Norske Mixed Martial
Arts-Forbundet (NMMAF).

1.2   
Konkurranse-arrangøren utnevnes av NMMAF.

1.3   
Konkurranse-arrangøren skal sørge for at alle lover og regler knyttet til
organiseringen av konkurransen følges.

1.4   
Konkurranse-arrangøren, skal i samarbeid med konkurranseleder utpeke
konkurransens øvrige funksjonærer og sørge for at de har nødvendig opplæring og
erfaring.

1.5   
Konkurranse-arrangøren skal sørge for at kampene blir filmet.

§ 2 Konkurranse-leder

2.1
      En konkurranse-leder skal utnevnes av NMMAF før
hver konkurranse

2.2
      Konkurranse-leder skal fungere som bindeledd med
f.eks. tilsynsmyndighet, politi, medisinsk personell og brannvesen under
konkurransen.

2.3      
Konkurranse-leder skal føre tilsyn med alle funksjonærer i konkurransen og skal
sørge for at alle ansvarsområder og oppgaver blir håndtert riktig.

2.4
      Konkurranse-leder skal sørge for at resultater
og vinnere i konkurransen blir oppført.

2.5
      Konkurranse-leder skal etter fullført
konkurranse sørge for å sende inn et referat til NMMAF med en oppsummering av
resultater, potensiell skade og karantene-perioder.

2.6      
Konkurranse-leder skal dokumentere og rapportere eventuelle avvik til NMMAF.

§ 3 Utøvere

3.1
      Utøver må være minst 16 år.

3.2
      Utøver må være fysisk og psykisk skikket til å
konkurrere i Mixed Martial Arts.

3.3
      Ved registrering for konkurranse må utøver
fremvise til eventuell kampsporterfaring i registrerings-skjema sammen med all
annen relevant informasjon om kampsporterfaring.

3.6
      Utøver registrert i Norge, må være registrert i
en organisasjon eller forening tilknyttet NMMAF.

3.7      
Alle utøvere vil bli registrert i en database med sitt resyme

§ 4 Matchmaking

4.1
      En av NMMAFs medlemmer skal være utnevnt som
matchmaker. Vedkommende skal ha god erfaring i Mixed Martial Arts og
matchmaking. Matchmaker er ansvarlig for matching av utøverne i konkurransen.

4.2      
Matchmakeren skal matche utøverne basert på informasjon mottatt for hver
konkurranse.

4.3
      Alle kamper skal være jevnt matchet med hensyn
til utøverens fysiske evner og kampsporterfaring, slik at bare jevne
utøvere kan møtes. En utøvers tidligere erfaring i andre kampsportgrener
skal også tas i betraktning.

§ 5 Vektklasser

5.1
      To utøver som møter hverandre bør være nær
hverandre i vekt. Men større avvik kan aksepteres i
tungvektsklasser. Matchmakeren skal fastsette en vekt som begge utøvere i
en planlagt kamp klarer å veie inn på. Vekten skal godkjennes på forhånd
av både utøverne og konkurranse-arrangør.

5.2
      Faste vektklasser benyttes

Vektklasser:

Atomweight              
– 45 kg

Strawweight             
– 52,2 kg

Flyweights                 
-56,7 kg

Bantamvekt
              
-61,2 kg

Fjærvekt
                   
-65,8 kg

Lettvekt                     
-70,3 kg

Weltervekt                 
-77,1 kg

Mellomvekt
              
-83,9 kg

Lett tungvekt
-93,0 kg

Tungvekt                     
-120,2 kg

Super tungvekt        
+120, 2kg

§ 6 Innveiing

6.1
      Utøveren må oppfylle kravet til den spesifiserte
vekten innenfor tidsperioden angitt i konkurransens offisielle
innveiings-tilsyn av funksjonærer som oppnevnes av konkurranse-arrangøren.

6.2
      Ved innveiing av utenlandske utøvere (ved
internasjonale konkurranser) fremvise gyldig legitimasjon.

6.3
      Utøver skal veies minst 1 time før matchstart og
ikke tidligere enn 12 timer før.

6.4        For å
forhindre for stor spekulering i vektkutting kan en utøver kontroll-veies i
tidsrommet etter innveiing og rett før kampstart. Ved overvekt kan man bli
forhindret fra å delta av konkurranse-leder. Overvekt er definert som mer enn 5
% av innveid vekt.

§ 7 Konkurranse-leger og medisinsk tilsyn

7.1
      En lisensiert lege skal være utpekt som
konkurranse-lege for hver konkurranse. Hvis det av praktiske årsaker ikke har
vært mulig å ha en lisensiert lege til stedet, kan denne erstattes av kompetent
helsepersonell. Ved fravær av dette må konkurransearrangør kreve legesjekk av
deltakerne via fastlegen e.l. Det utpekes også en kontaktperson som skal stå
for kommunikasjon og eventuell transport til legevakt. Det påpekes at dette er
det nederste nivå av sikkerhet, og kan tillates fordi Merkekampene ikke er
fullkontakt.

7.2
      Hvis konkurranse-legen eller annet kvalifisert
helsepersonell skal vedkommende kontrollere alle deltakerne i forbindelse med
innveiing. Hvis en utøver av konkurranse-lege eller annet kvalifisert
helsepersonell anses å være: i dårlig form, lidende av skade eller sykdom,
påvirkning av medisiner eller rusmidler, i psykisk ubalanse, eller på annen
måte ikke klar til kampen, må utøveren ikke få lov til å konkurrere
(sjekkliste: hjerte, blodtrykk, puls, lunger, hørsel, tenner, brokk, muskler,
hud).

7.3
      Det er ønskelig at konkurranse-lege eller annet
kvalifisert helsepersonell er tilstede under hver kamp. Konkurranse-lege
eller annet kvalifisert helsepersonell må avbryte en kamp dersom han mener at
en utøver ikke kan eller bør fortsette. Konkurranse-legen eller annet
kvalifisert helsepersonell vil da umiddelbart varsle dommeren ved å kaste i et
håndkle inn i ringen/kampområdet.

7.4
      Dersom en utøver trenger hjelp til å komme seg
tilbake til sitt hjørne i pause mellom rundene, skal utøveren bli undersøkt av
konkurranse-legen eller annet kvalifisert helsepersonell, som blant annet skal
kontrollere balanse og respons hos utøveren mens han står oppreist uten støtte.

7.5
      Konkurranse-legens eller annet kvalifisert
helsepersonells vurdering skal alltid være basert på et
“worst-case-scenario”. Dette betyr at konkurranse-legen eller annet
kvalifisert helsepersonell alltid skal være på den sikre siden, og om
vedkommende er i tvil skal han/ hun avbryte kampen.

7.6
      Konkurranse-lege eller annet kvalifisert
helsepersonell skal, hvis han/ hun finner det nødvendig sende utøver til
sykehuset for undersøkelse.

7.7
      Ved mistenkelige skader (f.eks lett
hjernerystelse), kan konkurranse-lege eller annet kvalifisert helsepersonell holde
igjen utøveren for videre observasjon. Utøveren må i disse tilfeller ikke
forlate konkurranse-området sånn at konkurranse-lege eller annet kvalifisert
helsepersonell kan gjøre en oppfølgende undersøkelse. Ved oppfølgingen bør
konkurranse-lege eller annet kvalifisert helsepersonell vurdere om det er
nødvendig å sende en utøver til sykehuset for undersøkelse og videre
behandling, anbefale eventuell etterbehandling, eller konstatere at videre
behandling ikke er nødvendig. Ved oppfølgende undersøkelse skal overnevnte
avgjørelse dokumenteres og legges til øvrig dokumentasjon som overleveres fra
konkurranse-lege eller annet kvalifisert helsepersonell til
konkurranse-lederen.

7.8
      Konkurranse-legen eller annet kvalifisert
helsepersonell må dokumentere eventuelle knockouts og videre oppfølgende
undersøkelse ved sykehus, karantene, etc.

§ 8 Kampdommer

8.1
      Hver kamp skal være overvåket av en lisensiert
kampdommer.

8.2
      Kampdommer skal være kledd i bukser og skjorte.
Kampdommerens sko bør være myke, slik at en utøver ikke kan utsettes for skade
eller ubehag.

8.3
      Kampdommeren skal være fysisk skikket til å være
på vakt og kunne holde seg nær utøverne, gripe inn ved behov for å ivareta
sikkerheten til utøverne på et maksimalt nivå.

8.4      
Kampdommer skal påse at utøverne har korrekt beskyttelse og kontrollere at
utøverens utstyr er i tilfredsstillende stand.

8.5      
Kampdommer skal påse at reglene følges av alle de involverte parter i kampen.

8.6      
Kampdommer skal ha utøvernes sikkerhet i første rekke. Hvis det er fare for
personskade f.eks. ved aten av deltakerne er satt i urimelig
ulempe, eller hvis en av utøverne ikke kan forsvare seg effektivt eller på
en intelligent måte skal han/ hun stoppe kampen umiddelbart.

8.7
      Kampdommerens tre kommandoer under kampen:

FIGHT – indikerer utøverne at kampen er igangsatt ved start, etter
break eller etter rundens pause.

STOPP – indikerer at utøverne må stoppe opp og forbli i sin nåværende
posisjon.

BREAK – indikerer at utøverne må stoppe opp, og separeres til en
nøytral posisjon.

8.8
      Kampdommeren skal stoppe kampen når en deltager
utfører ulovlige teknikker eller regelbrudd.

8.9
      Kampdommer skal påse at ulovlige teknikker ikke
vil gi en konkurrent fordel.

8.10
    Kampdommer skal diskvalifisere en utøver dersom denne (eller
sekundanter /hjørnemenn) begår forsettlige, alvorlige eller gjentatte
overtredelser.

8.11
    Kampdommeren skal stoppe kampen dersom noe blir kastet inn
på kamp-området. Hvis det er kastet inn et håndkle eller lignende fra
sekundær/hjørnemenn eller lege, skal kampen avsluttes.

8.12
    Dersom det er nødvendig ved uhell eller foul, kan
kampdommeren tillate et tidsavbrudd i kampen på opp til fem (5) minutter for at
en utøver får mulighet til å hente seg inn igjen.

8.13
    Ved foul som involverer slag eller spark i skrittet (et
såkalt “low blow”), skal kampdommeren – hvis den skadede utøveren anmoder –
avbryte kampen i inntil fem (5) minutter, slik at utøveren får mulighet til å
hente seg inn igjen.

8.14
    Kampdommeren skal stoppe kampen når signalet som markerer
rundens slutt høres.

8.15
    Kampdommeren skal heve kamp-vinnerens arm når
kampresultatene annonseres av konferansier eller lignende funksjonær.

§ 9 Poeng-dommere

9.1
      Hver kamp skal vurderes / scores av tre NMMAF
lisensierte poeng-dommere.

9.2
      Poeng-dommerne skal sitte adskilt fra publikum
og hverandre, så fremt det er praktisk mulig.

9.3
      Poeng-dommerne skal være nøytrale under kampen,
bortsett fra hvis/når en overtredelse oppdages. Det skal ved slike
situasjoner meddeles match-dommeren i rundens pause.

9.4
      Poeng-dommere skal uavhengig gi deltakerne poeng
og fylle ut poeng-skjemaet for runden.

9.5
     Vinneren av runden får 10 poeng. Basert på kampen får
motstanderen 9, 8 eller 7 poeng. Ved en svært jevn runde – og bare da – gir de
utøverne 10 poeng hver.

9.6      
Om alt annet er likt vil en submission telle som en 10-8 runde til vinneren. Om
begge utøverne har en submission hver, bedømmes runden på vanlig måte.

9.7      
Om alt annet er likt vil en TKO relle som en 10-8 runde til vinneren. Om begge
har en TKO hver, bedømmes runden på vanlig måte. Et eksempel på TKO er hvor
utøver A sitter i mount over lengre tid og får inn mange slag, og utøver B ikke
får forbedret sin posisjon eller dekket for slagene.

9.8     
Poeng-dommerne skal avgi score-protokollen med kampresultater tydelig uthevet
til kampdommeren.

9.9.
    Poeng-dommere skal ikke forlate sin plass før kampen er over
og resultat for kampen er annonsert.

§ 10 Supervisor

10.1
    Når konkurransene arrangert av NMMAF i samarbeid med
medlemsforeningen og konkurranse-leder oppnevnt av NMMAF, anses behovet for
funksjonen “Supervisor” å være overflødige, og utgår dermed fra
regelverket for Merkekamper.

§ 11 Tidtakeren

11.1
    En tidtakeren skal utpekes for å kunne gi nøyaktig timing av
både rundene og pausene.

11.2
    Tidtakeren signaliserer starten av hver runde.

11.3
    Tidtakeren skal signalisere når det er ti sekunder igjen av
en runde.

11.4
    Signaliserte breaks fra kampdommeren skal ikke inkluderes i
runden.

11.5
    Rundetiden skal ikke stoppes av noe, utenom match-dommeren
signaliserte break.

11.6    
Det er tidtakerens ansvar å ta tiden fra det øyeblikket dommeren stopper
kampen. Når tiden etter stopp har nådd 4,5 minutter og 5 minutter, er det
tidtakerens ansvar å informere dommeren om det.

11.7
    Det er tidtakerens ansvar å stoppe tiden ved submission og
TKO. Tiden startes igjen når kampdommer signaliserer at kampen er i gang igjen

§ 12 Konferansier

12.1
    En konferansier skal utnevnes for konkurransen, og han skal
sørge for at både publikum og funksjonærer er informert om konkurransen over
høyttalersystemet.

12.2
    Konferansieren skal kunngjøre utøvernes navn, ringhjørne,
klubbtilhørighet og vekt før konkurrenten trer inn på kampområdet.
Konferansieren står også fritt til å nevne utøvernes bakgrunn, men da skal
dette gjøres for samtlige.

12.3
    Konferansieren skal anmode sekundanter å forlate kampområdet
før kampstart, og når timeren indikerer at det er 15 sekunder igjen av
rundepausen.

12.4
    Konferansieren skal kunngjøre rundenummer før starten av
hver runde.

12.5
    Konferansieren skal annonsere kampvinnerens navn og
ringhjørne.

§ 13 Sekundanter (Trenere)

13.1
    Utøveren skal ha minst én (1) og maksimum to (2)
sekundanter.

13.2
    Under kampen skal sekundanter kun oppholde seg på den delen
av kampområdet som er en del av utøverens ringhjørne under rundepause.

13.3
    Alt utstyr skal være fjernet fra kampområdet ved
rundepausens slutt og sekundanter skal også sørge for at kampområdet holdes
rent og tørt for å hindre at utøverne glir eller på annen måte blir forhindret.
Sekundanten(e) må derfor begrense bruk av vann på deltakers kropp, og alltid ha
med håndkle for å tørke sitt kampområde.

13.4
    Mellom rundene kan sekundantene gi utøverne muntlige
instruksjoner. Sekundanter kan også gi utøveren vann, påføre beskjedne
mengder vaselin og adrenalin i tilfelle sårskader. Overdreven på førsel av
vaselin og bruk av andre, ikke-spesifisert tillatte preparater og/eller utstyr
er ikke tillatt og kan resultere i at utøveren blir diskvalifisert.

13.5
    Sekundanter er pliktige til å informere kampdommer om
eventuelle skader som er oppdaget på sine utøvere.

13.6
    Sekundanter skal ha et håndkle og hvis de mener utøveren er
i vanskeligheter, kan de kaste inn håndkleet på kampområdet og dermed avbryte
kampen.

13.7
    Sekundanter skal gi råd, hjelp og oppmuntring på en
behersket måte i løpet av kampen.

13.8
    Utøveren kan bli tilsnakket, advart eller diskvalifisert for
regelbrudd som sekundanter begår.

§ 14 Kampområdet

14.1
    Kampområdet skal være godt avgrenset slik at utøverne ikke
er i fare for å falle ut. Det kan være ved bruk av en standard boksering eller
et MMA bur.

14.2
    Boksering: Størrelsen på denne kan variere, det
grunnleggende kravet er et støtdempende gulv som er avgrenset av minst tre (3)
polstrede ringrep som festes i fire (4) stolper (ringhjørner). Disse
hjørnene skal være dekket med polstret beskyttelse. Hele bokseringens flate må
være dekket av matter/ canvas/ presenning. Det skal også være tatt tiltak for å
sikre at utøverne ikke vil skade seg ved dersom de faller ut av ringen (f.eks
støtabsorberende gulv utenfor kampområdet).

14.3
    MMA bur: Formålet med burveggen er å hindre deltakerne fra å
falle ut i løpet av kampen og skade seg. Størrelsen kan variere, men det
grunnleggende kravet et støtdempende gulv avgrenset av plaststøttet nett (vegg)
montert mellom minimum seks (6) stolper. Disse stolpene og toppen og
bunnen rundt på veggnettet skal være dekket med polstret beskyttelse.

14.4    
Gulvet skal ha matter med tykkelse 4 centimeter.

§ 15 Kamplengde

15.1   
En Merkekamp som er betegnet som C-kamp (Bronse) skal vare i 3 runder à 3
minutter. Rundepausen (pause mellom rundene skal være seksti (60) sekunder.

15.2    
En Merkekamp som er betegnet som B-kamp (Sølv) skal vare i 3 runder à 3
minutter. Rundepausen (pause mellom rundene skal være seksti (60) sekunder.

15.3    
En Merkekamp som er betegnet som B-kamp (Sølv) som bedømmes til uavgjort, skal
avgjøres med en (1) runde på 3 minutter.

15.4    
En merkekamp som er betegnet som A-kamp (Gull) skal vare i 3 runder à 5
minutter. Rundepause (pause mellom rundene) skal være nitti (90) sekunder.

§ 16 Obligatorisk utstyr

16.1
    Hansker og benbeskyttelse skal være utstyr som er godkjent
av NMMAF.

16.2
    Shortser må være laget av slitesterkt materiale og være
konstruert slik at det ikke føre til skade på noen av deltakerne. Det er lov
med fight shorts og korte tights. Grappling pants o.l. er ikke tillatt.

16.3
    Susp (valgfritt for kvinner).

16.4
    Tannbeskytter.

16.5    
Mannlige deltakere konkurrerer i bar overkropp, med mindre det er spesielle,
dyptveiende grunner for å dekke tilkroppen. Kvinner bruker rashguard eller
sports BH.

16.6
    Konkurranse-utstyr skal kontrolleres av kampdommer før
kampstart.

16.7
    Utstyr kan kontrolleres etter kampen. Finner man avvik kan
utøver bli diskvalifisert. F.eks. at utøveren har bandasjert ekstra på hendene
etter kontroll.

§ 17 Boksebandasje & Tape

17.1   
Hender og knoker skal være innbundet i ordinær treningswrap. Alternativt kan
utøvere binde inn hender og knoker med gassbind.

17.2
    Tape kan brukes til både å feste og styrke gassbind, men
tapen kan ikke dekke knokene.

17.3
    Hanskenes snøring eller borrelås og borrelås på
benbeskyttelsen må tapes slik at de ikke kan gå opp og forårsake skade på noen
av deltakerne.

17.4
    Taping skal kontrolleres av kampdommer og/ eller annen
funksjonær før kampstart.

§ 18 Godkjente teknikker

18.1   
Merkekamper betegnet som C-Kamper (Bronse) har kun grappling i bakkeposisjonen.

18.2   
Merkekamper betegnet som B-Kamper (Sølv) og A-Kamper (Gull) har slag mot hodet,
kropp og ben når motstanderen har en aktiv bakkeposisjonen. Det regnes for
å være bakkeposisjon fra det tidspunkt en utøver har en kroppsdel annet enn
føttene som berører kulvet (tre-punkts regelen).

18.3   
Merkekamper betegnet som B-Kamper (Sølv) og A-Kamper (Gull) har park mot bena
når motstanderen har en aktiv bakkeposisjon. Utøveren under kan skyve mot
motstanders ben og bryst.

18.4    
Slag og spark mot hodet, kropp og ben i en stående kamp. Knær mot kropp.

18.5    
Slagkraften skal ligge på 30% av maks mot hodet. 80% av maks mot kroppen.
Kampdommer kan justere dette underveis.

18.6    
Kast og nedtakninger (takedowns).

18.7
    Submission-teknikker (leddlås og strangulering/kvelningsgrep
etc).

§ 19 Forbudte teknikker

19.1    
Merkekamper betegnet som C-Kamper (Bronse) er det forbudt med slag og spark i
bakkeposisjonen.

19.2    
Merkekamper betegnet som C-Kamper (Bronse) er det forbudt med heel hooks

19.3
    I stående kamp er det forbudt med knær til hodet.

19.4
    Slag, spark eller knær til ryggraden og bakhodet.

19.5
    Slag og grep mot strupehodet.

19.6
    Slag med albuen.

19.7
    Kast hvor man med vilje kaste motstanderen slik at han
lander på hode/hals (“spiking”).

19.8    
Slagkraft som overstiger det avtalte. 30% av maks mot hodet. 80% av maks til
kroppen.

19.9
    Leddlås på små ledd (fingre og tær).

19.10  
Tramping mot motstanderens føtter.

19.11  
Tramping på en motstander i aktiv bakkeposisjon.

19.12   Spark
og knær mot hodet til en motstander i aktiv bakkeposisjon.

19.13  
Spark mot nyrene med hælen.

19.14  
Knær til kroppen i bakkeposisjon

19.15  
Spark og knær mot hodet til en oppreist motstander mens en er i aktiv
bakkeposisjon (“up-kicks” til hodet er ikke tillatt).

§ 20 Fouls

20.1
    Angrep på en liggende eller annen måte forsvarsløs
motstander.

20.2
    Å smøre kroppen (unntatt ansikt) med vaselin, liniment eller
lignende.

20.3
    Overdreven bruk av vaselin.

20.4   
Skallinger, øye-stikking med fingre, biting, rive/trekke motstanderen etter
håret og putte fingre i kroppsåpninger (som for eksempel munn og nese) eller
sår (kutt).

20.5
    Kaste/dytte motstanderen ut av / bort fra kamp-området.

20.6
    Holde i tau/nett i ring/bur.

20.7    
Holde i motstanders shorts eller hansker.

20.8
    Angripe en motstander før kampen, under timeout, rundepause
eller etter kampen.

20.9
    Angripe en motstander som blir undersøkt av dommeren eller
konkurranse-lege.

20.10  
Angripe motstanderens skritt/underliv.

20.11   Konkurrere
på en ikke-sportslig måte som har til hensikt å skade motstanderen.

20.12  
Målrettet angrep mot motstanderens nakke og hals, inkludert å ta tak
motstanders hals.

20.13   Bruk
av ufint, rasistisk eller på andre måter fornærmende språk.

20.14   Gjøre
krenkende gester.

20.15  
Ignorere dommerens anvisninger.

20.16   Vise
aggressiv atferd mot dommeren eller andre funksjonærer.

20.17  
Innblanding av sekundanter.

20.18  
Bevisst fjerne / spytte ut tannbeskytter.

20.19  
Inaktivitet og passivitet.

20.20  
Simulere (spille) treff i skritt/underliv.

20.21  
Simulere skade

20.22   Ingen
metallgjenstander og ingen smykker kan bæres under kamp.

§ 21 Fall

21.1
    Hvis en utøver faller til bakken på grunn av takedown/kast,
overraskelse eller dårlig balanse, skal kampen fortsette, forutsatt at utøver
kan forsvare seg effektivt og inntar en aktiv bakkeposisjon.

§ 23 Advarsel

23.1
    I tilfeller av mild utilsiktet handling (utførelse av
ulovlige teknikker eller foul), skal kampdommeren stoppe kampen, sjekke utøvers
tilstand og gi en advarsel.

23.2    
Advarselen skal akkompagneres av et gult kort

23.2
    Kampdommeren kan trekke fra poeng i forbindelse med
advarselen.

§ 24 Diskvalifikasjon

24.1
    Ved bevisste, alvorlige eller gjentatte brudd på regler kan
kamp-dommeren diskvalifisere utøver.

24.2
    Hvis det ved kampdommerens kontroll før vinneren bestemmes
viser seg at en utøver har ulovlig taping kan kamp-dommeren diskvalifisere
utøver.

24.3
    En utøver kan bli tilsnakket, advart eller diskvalifisert
for regelbrudd som sekundanter og trenere begår.

24.4
    En utøver kan bli tilsnakket, advart eller diskvalifisert
for regelbrudd som støttespillere/supportere begår.

24.5
    Nedslagning. Dersom en utøver er slått ut (KO) eller
slått til bakken og er ute av stand til å forsvare seg effektivt / skal
dommeren umiddelbart stoppe kampen (Referee Stops Contest – RSC).

24.6    
Kampdommer kan også diskvalifisere en utøver direkte, om overtrampet er av
særdeles grov karakter.

24.7    
Ved diskvalifisering som følge av for hard kontakt kan den diskvalifiserte
utøveren bli suspendert. Se paragraf 33.

§ 25 Omstart i samme posisjon

25.1
    Etter det er gitt en advarsel – kontroll av utøvere av
konkurranse-lege eller lignende, skal kampen gjenopptas i samme posisjon som
før avbrudd.

§ 26 Omstart ved inaktivitet

26.1
    Dommeren kan starte om kampen i en nøytral posisjon
(stående) av deltakerne er fastlåst eller ikke arbeider aktivt for å forbedre
posisjon eller for å avslutte kampen.

§ 27 Måter å vinne på

27.1   
Alle Merkekamper skal gå tiden ut. I utgangspunktet vinnes dermed alle kampene
ved at tre dommere avgjør hvem som vinner basert på poeng-skjema. Man kan, om
alt ellers er jevnt i en runde, vinne den ved:

27.1.1 
Motstander gir opp (submission) – Hvis en utøver gir opp ved å klappe (“tappe”)
gjentatte ganger på motstanderen eller på matten/kampområdet eller verbalt
informere dommeren om at en gir opp. Dette gir en 10-8 runde til vinneren, om
alt annet er likt. Kampdommer starter utøverne i nøytral posisjon (stående)
umiddelbart.

27.1.2 
Motstander gir opp/ dommer stopper (TKO). For eksempel ved at en utøver blir
liggende lenge under i mount uten å forsvare seg mot slag eller greier å
forbedre posisjonen sin kan han/ hun enten gi opp eller dommer stopper kampen.
Dette gir en 10-8 runde til vinneren, om alt annet er likt. Kampdommer starter
utøverne i nøytral posisjon (stående) umiddelbart.

27.1.2 
Motstander gir opp/ dommer stopper (TKO). For eksempel ved at en utøver blir
slått ned med slag, spark eller kne til kroppen, innenfor reglementet dvs ved
80% kraft av maksimal slagkraft. Gir dette en 10-8 runde til vinneren, om alt
annet er likt. Den nedslåtte får opp til 5 minutter å hente seg inn på, før
kampdommer starter utøverne i nøytral posisjon (stående) umiddelbart.

27.2
    Håndkle – Hvis en av utøvers sekundanter avbryter kampen ved
å kaste inn håndkleet er motstander vinner.

27.3
    Kamp-dommer stopper kampen (Referee Stops Contest, RSC). Kamp-dommer
er pliktig å stoppe kampen dersom han mener at en av utøverne ikke forsvarer
seg effektivt, at en av deltakerne har blitt for rammet hardt (inkluderer men
begrenser seg ikke til teknisk knock out / TKO og knock
out / KO) eller hvis utøvers innhentingstid (etter f.eks. foul
fra motstander) eller medisinske undersøkelser av utøver overskrider 5
minutter.

27.4    
Kamp-dommer plikter å stoppe kampen (Referee Stops Contest, RSC)
hvis en utøver er totalt dominerende på alle områder i kampbildet. Seieren går
da til den overlegne utøveren.

27.5
    Diskvalifikasjon – Hvis en deltaker blir diskvalifisert
tildeles motstanderen seier.

27.6
    Walkover – Dersom en utøver som er annonsert, og står klar
på kampområdet uten at motstanderen dukker opp, er oppmøtt utøver vinner.

§ 28 Kriterier for dommeravgjørelser

28.1
    Utøver som kontrollerer og dominerer kampen og er mest
effektiv på følgende områder anses som rundens vinner: striking (slag og spark)
i en stående kamp, clinch (stående bryting), kast / nedtagninger,
posisjonskontroll, striking under aktiv bakkeposisjon (Merkekamper betgnet med
A (Gull) og B (Sølv)) og submissionforsøk (låsningsgrep). Det bør være
godt utført teknikker, kun aggresjon belønnes ikke.

28.2   
Å være på topp i guard (dvs. øverst i en aktiv bakkeposisjon med motstanderens
bein rundt kroppen) skal bare betraktes som en dominerende posisjon dersom
utøveren prøver aktivt å avslutte kampen (effektiv striking eller
submission-forsøk) eller å forbedre sin posisjon (passere guard). En
utøver som bare holder sin motstander nede uten aktivt å prøve å vinne skal
ikke betraktes dominerende.

28.3
    Dersom utøverne er jevne offensivt, skal utøvernes defensive
effektiviteten vurderes: Blokkeringer mot slag og spark, forsvar mot
nedtagninger, vendinger fra bunn til topp (eller til oppreist posisjon) i aktiv
bakkeposisjon.

28.4   
Dersom utøverne er jevne både offensivt og defensivt, så skal den av utøverne
som har vært mest aktiv og som har forsøkt å vinne mest, skal anses som vinner.

28.5   
Teknikk. Til hodet gjelder godt utførte teknikker. Utøverne skal også vise at
de kan kontrollere/ beherske slagkraften. Å slå eller sparke for hardt vil
trekke ned på ellers godt utførte teknikker. I verste fall kan utøver motta
advarsel eller bli disket.

§ 29 Uavgjort / draw

29.1
    Dersom poengstillingen ved avsluttet kamp er lik skal kampen
dømmes uavgjort / draw. Dette gjelder for Merkekamper som er betegnet som C
(Bronse) og A (Gull).

29.2    
Dersom poengstillingen ved avsluttet kamp er lik i Merkekamper betegnet B
(Sølv) skal utøverne dømmes til en ekstra runde. Denne skal vare i 3 minutter.
Dommerne skal kun vekte denne runden i forhold til en avgjørelse. Hvis
poengdommerne mener dette også er en uavgjort runde, så ender kampen uavgjort.

29.3
    I tittelkamper må poengdommere velge en vinner utifra
poengskjemaet.

29.4    
Hvis to dommere har uavgjort på poengdommerkortene, mens den tredje dommeren
har en vinner vil resultatet bli uavgjort (Majority draw).

§ 30 No contest

30.1
    En kamp kan bli dømt som en “no contest” (dvs. kampen blir
ugyldiggjort). Dette kan gjøres under eller etter en kamp.

30.2
    Årsaker til no contest kan eksempelvis være dersom kampen
blir avbrutt / stoppet på grunn av ytre påvirkninger etter at den starter og kan
ikke fullføres.

30.3
    Dersom en utøver ved uhell blir skadet av en ikke-godkjent
teknikk (f.eks. ved skalling) og kampen må avbrytes pga. dette, skal kampen
dømmes no contest.

§ 31 Protest

31.1
    Dersom en utøver eller hans sekundanter mener at kampresultatet
er feil, kan de innlevere protest til konkurranse-leder innen 48 timer etter
konkurransen er avsluttet.

31.2
    Protester skal mottas fra utøverens klubb/lag eller
utøverens manager (utenlandske utøvere) og ikke fra en enkelt utøver.

31.3
    Protesten skal inneholde informasjon om hvilken kamp
protesten gjelder, hva det protestere mot, argumenter for dette, hva man mener
kampen skulle vært dømt, og komplett kontaktinformasjon.

31.4
    Kampresultatet skal kun endres dersom det finnes en åpenbar
feil, som påvirket utfallet av kampen, begått av kamp-dommeren, poeng-dommere
eller andre funksjonærer.

§ 32 Knockout

32.1
    En utøver, som har blitt slått ut (KO) som et resultat av
hard treff til hodet, eller hvor dommeren stoppet kampen grunnet en rekke harde
treff til hodet, skal umiddelbart undersøkes av konkurranse-legen. Om det ikke
er en konkurranse-lege til stede skal utøveren kjøres til legevakt for
undersøkelse.

32.2
    En vurdering om videre undersøkelser på sykehus, og
eventuelle avbildninger av hjernen, skal gjøres av konkurranse-legen/
legevakten.

32.3
    Konkurranse-legen skal dokumentere eventuelle knockouter og
dermed følgende undersøkelse på sykehus, karanteneperiode, etc.

§ 33 Karantene og suspendering

33.1
    En utøver som har blitt slått ut av en knockout, som et
resultat av treff til hodet, eller når dommeren stopper kampen pga. harde støt
til hodet på en utøver, som gjorde han forsvarsløs eller ute av stand til å
fortsette, skal ikke tillates å delta i konkurransen eller sparring i en
periode som er angitt i 33.3 nedenfor.

33.2
    Konkurranse-legen har rett til å ilegge karantene, selv når
en kamp ikke blir stoppet, dersom han finner det nødvendig på grunn av at en
utøver har fått mange harde treff til hodet.

33.3
    Én (1) knockout – Minimum fire (4) uker etter kamp. To (2)
knockouter på en tre (3) månedersperiode – tre (3) måneder etter kamp. Tre (3)
knockouter på en tolv (12) månedersperiode – 12 (12) måneder etter kamp.

33.4
    Suspenderinger administreres av NMMAFs interne database.

33.5    
Utøvere som blir diskvalifisert på bakgrunn av for harde og/ eller regelrett
ulovlige teknikker, kan suspenderes i opp til 24 måneder. Ved særdeles grove
overtramp er det også åpent for lengre suspensjoner.

§ 34 Doping

34.1
    En positiv doping-test etter WADA (World Anti-Doping
Agency), IOKs 
(internasjonale olympiske komité) eller andre godkjente
instansers dopingliste fører til umiddelbar diskvalifikasjon. En eventuell
sanksjon fra NMMAF vil komme i tillegg.

34.2
    Det er konkurranse-leders ansvar å legge til rette og å
bistå i gjennomføringen av anti-doping tester på utøverne.

34.3
    Hvis en deltager ikke godtar anti-doping tester vil det
resultere i umiddelbar diskvalifikasjon.